Nog weinig vertrouwen in klachtenafhandeling

Het blijkt dat patiënten wel  gemakkelijker de weg vinden naar klachtenfunctionarissen, die hen ook belangrijke informatie geven over hun klacht en hoe die verder het beste behandeld kan worden. De NCPF heeft via een zogenaamde ‘mystery-klager’ eind vorig jaar samen met een andere instelling onderzoek gedaan bij 84 ziekenhuizen en 95 andere zorginstellingen.

Het bleek dat deze functionarissen gemakkelijk bereikbaar zijn.  Er valt nog wel winst te behalen bij het verbeteren van de informatie die deze functionarissen verstrekken. “De volledigheid van informatie kan de klager meer vertrouwen geven”, aldus de NCPF

Om het vertrouwen van patiënten in de afhandeling van klachten te vergroten pleit de NCPF voor het snel invoeren van de Wet cliënten zorg (Wcz). De NCPF zegt daarover: “Nu is elke zorgaanbieder volgens de klachtwet alleen verplicht om een klachtenregeling en een klachtencommissie te hebben. De Wcz schrijft een klachten- en geschillenprocedure voor waarin de zorginstelling verplicht is de cliënt laagdrempelige klachtopvang en –bemiddeling te bieden. De rol van de klachtenfunctionaris krijgt waarborgen voor onafhankelijkheid en de behandeling wordt transparanter dan deze voorheen bij wet geregeld was. Ook kan de cliënt met deze wet zijn rechten beter uitoefenen doordat zorgaanbieders zich moeten aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Snelle invoering van de WcZ is niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.”

Meer informatie via: http://www.npcf.nl/index.php?

Tags: ncpf, informatie, vertrouwen, verplicht, patiënten, klager, functionarissen, cliënt