Aanmeldingsprocedure beroepsorganisatie

AANNAMEPROCEDURE

De aannameprocedure bestaat uit de volgende stappen:

De pre screening

Dit is een schriftelijke procedure, die controleert of de kandidaat beroepsvereniging voldoet aan de gestelde eisen. De beroepsorganisatie dient ingeschreven te staan in het AGB register. Dat is een voorwaarde om een AGB code voor zorgverleners aan te vragen. Om in het AGB register opgenomen te worden binnen de groep 90, dient de zorgverlener aan te tonen, dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsorganisatie of ingeschreven staat in een door de zorgverzekeraar(s) erkend (kwaliteit) register. Deze aanvraag kan gedaan worden middels een RFC- formulier van Vektis.

Randvoorwaarden

Een kandidaat beroepsorganisatie met minder dan 50 HBO therapeuten wordt niet toegelaten voor het register. Uitzondering is een vereniging die niet langer dan een jaar bestaat, aan alle eisen voldoet en binnen een jaar het minimum aantal therapeuten kan garanderen. Indien een kandidaat beroepsorganisatie niet aan de basisvoorwaarden voldoet, stuurt de bureau medewerker  een afwijzingsbrief, zo nodig met korte motivatie.

Bezwaarschrift

Tegen het besluit van de toelatingscommissie is geen beroep mogelijk.

Werkwijze in behandeling nemen van een aanvraag

Bij het indienen van een mondelinge aanvraag verzoekt de bureau medewerker  deze alsnog schriftelijk in te dienen, via email naar: info@rbcz.nu  Na ontvangst van de schriftelijke aanvraag stuurt de bureau medewerker  de kandidaat beroepsorganisatie dit protocol en een pre screening (verkorte vragenlijst), met het verzoek deze digitaal in te vullen en te retourneren naar: info@rbcz.nu Nadat de pre screening ingevuld is en geretourneerd is, wordt deze door de bureau medewerker  doorgestuurd naar de coördinator van de desbetreffende sector en naar de voorzitter toelatingscommissie, ter beoordeling.

Drie mogelijkheden na beoordeling:

Na beoordeling zijn er drie mogelijkheden:

  • Indien de beoordeling positief is, stuurt de bureau medewerker  naar de kandidaat beroepsorganisatie  een factuur à € 450,00, excl. 21% BTW, zijnde kosten voor de aanmeldingsprocedure. De factuur wordt meegezonden als bijlage bij een begeleidend schrijven. De factuur wordt aangemaakt door de penningmeester.

Na ontvangst van de betaling stuurt de bureau medewerker de uitgebreide vragenlijst door naar de kandidaat beroepsorganisatie. Daarnaast wordt verzocht om de volgende stukken door te sturen: Statuten, inschrijving KvK/Handelsregister, Samenstelling Bestuur, Huishoudelijk Reglement, Protocol van Opleidingen, initiële en van de bij- en nascholingen, Klachtreglement (hoe geregeld) en Protocol visitaties (hoe geregeld). Na ontvangst van de stukken wordt er een afspraak gemaakt voor een gesprek. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

  • Indien de uitslag negatief is beoordeeld, stuurt de bureau medewerker  een schriftelijke afwijzing met motivatie.

Er is ook een “tussenvorm” mogelijk, d.w.z.: op dit moment voldoet de kandidaat beroepsorganisatie niet aan de voorwaarden, maar de mogelijkheid bestaat om een intake/informatief gesprek aan te gaan met twee leden van de toelatingscommissie , zodat in de nabije toekomst toch aan de voorwaarden voldaan kan worden. Zo  nodig vindt telefonisch contact hierover plaats. Voor dit adviserend gesprek worden kosten in rekening gebracht, t.w.  € 150,00, exclusief 21% BTW. De penningmeester maakt hiervoor een factuur op. Deze wordt verzonden naar de kandidaat beroepsorganisatie . Na  ontvangst van de betaling wordt door de bureau medewerker  een datum ingepland met de betrokkenen. Aan het overleg neemt in ieder geval de toelatingscommissie  deel en twee coördinatoren, of de toelatingscommissie  en één coördinator en de voorzitter van RBCZ . Dit is afhankelijk van de sector waarin de kandidaat beroepsorganisatie  valt. De algemeen directeur van RBCZ  kan, indien gewenst of zo nodig, als toehoorder optreden.

Algemene regels

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie  bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 5 personen.

Besluitvorming

Indien er unaniem wordt besloten om de kandidaat beroepsorganisatie toe te laten, stuurt de bureau medewerker de aansluitovereenkomst RBCZ/TCZ, TCZ of beiden door naar de nieuwe beroepsorganisatie, met een begeleidend schrijven. De aansluitovereenkomst wordt ondertekend door de algemeen directeur en de secretaris van RBCZ. In het begeleidend schrijven wordt verzocht om één exemplaar, voor akkoord getekend, aan RBCZ te retourneren. Het tweede exemplaar is bestemd voor de eigen administratie van de nieuwe beroepsorganisatie.

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar.

Begeleiding:

Gedurende het eerste jaar wordt de nieuwe beroepsvereniging begeleid door het bestuur en de coördinator van de sector van RBCZ. Naast de administratieve afhandeling is er grote aandacht voor het juist vaststellen van de beoordeling van het opleidingsniveau van de therapeuten die worden aangemeld en het geven van de benodigde informatie inzake de overlegstructuur, de hantering van de protocollen en overige informatie.

Verder wordt er een vervolggesprek ingepland met de beroepsorganisatie, een bestuurslid van RBCZ/TCZ en de ledenadministratie van RBCZ, waarin de wijze van aanmelden van nieuwe therapeuten aan de orde komt. Hiervoor worden het format en de door VGZ opgestelde HBO verklaring gehanteerd. Zie ook PR130A  Deze worden na ontvangst van de, voor akkoord, getekende aansluitovereenkomst, verzonden.

Daarnaast stuurt de bureau medewerker alle onderhavige documenten/stukken[1], zoals vragenlijst, door naar VGZ met het verzoek om de nieuwe beroepsorganisatie te erkennen, c.q. te accepteren. Na akkoord van VGZ meldt de therapeutenadministratie de therapeuten aan voor Vergelijk en Kies van VGZ, om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Evaluatie:

Bij de toelating van de beroepsorganisatie wordt aangegeven welke verbeterpunten en/of evaluatiepunten aan het eind van het eerste jaar worden geëvalueerd. Tijdens het evaluatiegesprek worden deze punten besproken. Het evaluatiegesprek vindt plaats met het bestuur van de beroepsorganisatie en RBCZ,  waarna beide partijen besluiten of zij, al dan niet, de samenwerking voortzetten.

Tijdens deze evaluatie wordt eveneens beoordeeld in hoeverre de beroepsorganisatie een kwalitatieve inbreng heeft en participeert binnen de ontwikkelingen van RBCZ en de samenwerking met de andere beroepsorganisaties.

Indien daar aanleiding voor is, wordt tussentijds door RBCZ de voortgang geëvalueerd.

Dit gesprek wordt tijdig geagendeerd door de bureaumedewerker.


[1] Indien de beroepsorganisatie niet vergoed wordt door de VGZ, anders wordt deze handeling niet verricht.

Note

Een aansluiting bij RBCZ biedt geen garantie voor vergoeding van VGZ. Dit is geheel afhankelijk van de beoordeling van VGZ van de onderhavige stukken. Deze kunnen als positief worden beoordeeld, waardoor de nieuwe beroepsorganisatie wordt erkend. Bij een negatieve beoordeling wordt de nieuwe beroepsorganisatie niet geaccepteerd door de VGZ, en komt derhalve ook niet voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent niet dat deze beroepsorganisatie uitgesloten wordt door de RBCZ.

Ook bestaat de mogelijkheid dat de nieuwe vereniging en hun aangesloten leden “op proef” wordt aangemeld bij VGZ.

Logo en schildje

De bureau medewerker vraagt het logo en schildje op bij de nieuwe beroepsorganisatie. Het logo, tezamen met de link naar de website wordt geplaatst: www.rbcz.nu Ook wordt vermeld onder welke sector de nieuwe beroepsorganisatie valt: medisch sociaal of psychosociaal, zodat de nieuwe beroepsorganisatie uitgenodigd kan worden voor het desbetreffende sectoroverleg. Daarnaast wordt de nieuwe beroepsorganisatie verzocht een tekst aan te leveren voor vermelding in het informatieboekje over alle bij RBCZ aangesloten beroepsorganisaties. Dit informatieboekje wordt vooralsnog alleen voor intern gebruik gehanteerd.