Aanmeldprocedure voor BO’s

Hoe sluit jij je als beroepsorganisatie aan bij RBCZ?

De beroepsorganisaties, die zijn aangesloten bij RBCZ, zijn ingedeeld in twee sectoren: De psychosociale sector en de medisch sociale sector. Beide sectoren hebben weliswaar een ander karakter en uitgangspunt, beide hangen wel de holistische filosofie aan; lichaam en geest kun je niet los zien van elkaar, de mens is een geheel.

Onderaan de deze pagina vind je een lijst van beroepsorganisaties die reeds zijn aangesloten.

De aannameprocedure bestaat uit een aantal hoofdstappen:

  1. Schriftelijke aanvraag van de kandidaat beroepsorganisatie tot aansluiting.
  2. Prescreening = invulling van een verkorte vragenlijst. Deze wordt beoordeeld door de toelatingscommissie en de betreffende sectorcoördinator.
  3. Voldoen aanmeldkosten zijnde € 450 ex. BTW.
  4. Aanlevering overige stukken. Deze worden beoordeeld door de toelatingscommissie en de betreffende sectorcoördinator.
  5. Gesprek met de toelatingscommissie.

Toelatingseisen

De beroepsorganisatie waarmee RBCZ een overeenkomst aangaat en waarvan de therapeuten op hbo-niveau aangemeld kunnen worden voor het register, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Heeft minimaal een bestand van 50 aangesloten therapeuten, of kan aannemelijk maken dit binnen een jaar te halen.

Dient een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsorganisatie te zijn of ingeschreven te staan in een door de zorgverzekeraar(s) erkend (kwaliteit) register. Deze aanvraag kan gedaan worden middels een RFC- formulier van Vektis.

Is in het bezit van een klachtenregeling, die voldoet aan de WKKGZ.

De klachtenregeling is zichtbaar op de website van de beroepsorganisatie.

Ziet toe dat de therapeuten zijn aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende Geschillencommissie en beschikt over een klachtenfunctionaris, conform de WKKGZ.

Is in het bezit van een procedure voor de toelating van nieuwe therapeuten, die vermeld staat op de website van de beroepsorganisatie.

Heeft een toelatingscommissie voor nieuwe therapeuten.

Heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen door opzegging of ontzetting conform BW2 titel 35 lid I t/m IV.

Hanteert als uitgangspunt voor toetreding van nieuwe therapeuten dat zij minimaal een gespecialiseerde beroepsopleiding hebben gevolgd op hbo-niveau, alsmede in het bezit zijn van een erkend diploma medische basiskennis of psychosociale basiskennis, conform de door VGZ opgestelde richtlijnen.

Beschikt over een protocol voor bij- en nascholing, conform de minimale afspraken binnen de RBCZ.

Visiteert de bij haar aangesloten therapeuten volgens een door RBCZ vastgesteld protocol en draagt er zorg voor dat de visitatoren een visitatietraining hebben gevolgd, erkend door RBCZ. Het visteren kan ook worden uitbesteed aan een door RBCZ erkend visitatiebureau.

Ziet erop toe, dat de aangesloten therapeuten beschikken over een website, die transparant is over de soorten behandelingen, prijzen en vergoedingen van de zorgverzekeraars.

NB: Aan deze opsomming kunnen geen rechten worden ontleend, het is slechts bedoeld ter indicatie.

De beroepsorganisaties, die zijn aangesloten bij RBCZ, zijn ingedeeld in twee sectoren: De psychosociale sector en de medisch sociale sector.

De psychosociale sector

Psychosociale problemen zijn op een grote verscheidenheid aan problemen van toepassing, zowel op het gebied van angst, spanning, nervositeit, onrust, irritatie en stress, als op gezins- en relatieproblemen, eenzaamheid en identiteit. De psychosociale therapie kent heel veel verschillende stromingen. De psychosociaal hulpverlener ondersteunt en begeleidt personen in situaties die zij als ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend ervaren. Deze hulpverlener helpt om de hulpvraag van een cliënt inzichtelijk te maken, leert de cliënt beter omgaan met bestaande problemen en bevordert daarmee het herstel en het geestelijk en emotioneel welbevinden van mensen.

De medisch sociale sector

Binnen de medisch sociale sector maken therapeuten gebruik van een basistherapie uit de natuurgeneeskunde, die aangevuld wordt met ondersteunende therapieën. Ook de oosterse therapie valt binnen deze sector. Hippocrates, die leefde van 460 tot 377 vóór Christus sprak al zeer belangrijke woorden over de natuurgeneeskunde. Hij zei onder meer: “De natuur geneest, de arts is niet meester, maar dienaar van de natuur.” In de natuurgeneeskunde wordt gestreefd naar het principe ‘nihil nocere’, letterlijk ‘geen schade toebrengen’. Dat houdt in dat het middel nooit erger mag zijn dan de kwaal en geen bijwerkingen mag geven. Ook Hippocrates wees op het belang daarvan. Bij natuurgeneeswijzen is de keuze van het toedienen van een kleine therapeutische prikkel om het gewenste resultaat te bereiken uitgangspunt.

Reeds aangesloten beroepsorganisaties

Vereniging TCMned

Sector: Medisch sociaal
Bezoek website

Ga naar jouw persoonlijke pagina

Als de aansluiting bij RBCZ is volbracht, kun je op je persoonlijke pagina documenten downloaden die voor beroepsorganisaties zijn bedoeld. Bovendien ga je nu actief deelnemen aan de sectoroverleggen die een aantal keren per jaar worden gehouden.

Inloggen