AVAR Visitatiebureau vanaf 2011 ook werkzaam voor de RBNG!

Visitatie is een gestructureerde methode voor het opsporen van verbeterkansen. De visitaties betreffen zowel de organisatie van de zorg als de kwaliteit van de zorgverlener c.q. organisatie. AVAR biedt zicht op de huidige werkwijze en geeft inzicht in wat men zou kunnen doen om deze te verbeteren.
Had visitatie tot nu toe enigszins het karakter van een collegiale visitatie, volgens AVAR behoort dit sinds dit jaar tot het verleden. De organisatie zegt communicatie, samenwerking en professionaliteit in te zetten als instrumenten om het functioneren van zorgverleners en organisaties te verifiëren.

AVAR is een op zichzelf staande organisatie die onafhankelijk functioneert. “Belangenverstrengeling is hierdoor niet meer mogelijk! Het onafhankelijk laten visiteren is een must en wordt dan ook steeds meer verplicht gesteld door diegenen die belast zijn met de controle op kwaliteit in de complementaire zorgsector”, aldus het visitatiebureau.

Doel van een visitatie is zicht te krijgen op de sterke en verbeterpunten van de praktijkvoering c.q. organisatie. Bovendien worden er aanknopingspunten ter verbetering aangereikt.

AVAR stuurt na planning en afspraak vooraf gaand aan het visitatiebezoek een standaard vragenlijst naar de te visiteren zorgverlener. Deze vult de vragenlijst naar waarheid in en retourneert die naar het secretariaat. De vragenlijst dient vaak als zelfevaluatie. Door het invullen van de vragenlijst kan de zorgverlener al op een aantal ideeën worden gebracht voordat de visitatie plaats vindt en kunnen prioriteiten worden gesteld om nader te bespreken tijdens het visitatiebezoek.
Voor organisaties geldt een zelfde visitatietraject.

Het bureau werkt met een enthousiast team van visiteurs, die de visitaties op deskundige wijze uitvoeren. Visitatiebezoeken worden altijd verzorgd door twee visiteurs om een objectief onafhankelijke rapportage te kunnen waarborgen.

Op deze manier krijgt ook de RBNG inzicht in de praktijkvoering van de gevisiteerde, waardoor de RBNG eventueel aanpassingen kan doen en gefundeerde beleidsbeslissingen kan nemen. Meer informatie over AVAR: www.avar.nl


Tags: avar, organisatie, visitatie, vragenlijst, zorgverlener, gesteld, visitatiebezoek, praktijkvoering, visiteren, kwaliteit