Brief 1e kamer

eerstekamerlogo

Aangetekend
Leden Eerste Kamer der Staten Generaal
Postbus 20017
2500 EA Den Haag
Roosendaal, 21 september 2015

Geachte heer, mevrouw,

Het bestuur van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) heeft met enige zorg kennisgenomen van de brief van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) met de oproep aan uw Kamer om tegen de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) te stemmen – omdat deze de alternatieve zorg bestaansrecht zou geven.

De RBCZ vindt de oproep van de VtdK de alternatieve zorg niet in haar feitelijk bestaan te erkennen niet passend in de open en veelstemmige samenleving die wij in Nederland trachten vorm te geven. In een dergelijke open en veelstemmige samenleving mogen en moéten verschillende paradigmata over een kennisdomein – samenhangende stelsels van theorieën en opties voor zorgtechnisch handelen – als verschillende stemmen naast elkaar kunnen bestaan. In de zorg en de geneeskunde is dat inzonderheid zo. Het inhoudelijk gesprek over de effectiviteit, validiteit, validering en betaalbaarheid van deze verschillende geneeskundige paradigmata en de daaruit ontwikkelde zorgmodellen dient vervolgens naar het oordeel van de RBCZ gevoerd te worden aan de universiteiten, ziekenhuizen, zorginstellingen en kwaliteitszorginstituten van ons land. Niet via de wet.

De RBCZ ziet dat de VtdK uw Kamer ertoe tracht te verleiden een van de feitelijke deelnemers aan het gesprek over de inrichting van de zorg in ons land – in casu de complementaire en alternatieve zorg, wier opvattingen over zorg en geneeskunde de VtdK blijkbaar niet deelt – via de achterdeur van de WKKGZ niet te erkennen. Los van de vraag of deze handelswijze betekenisvol bijdraagt aan de kwaliteit van het gesprek over de inrichting van de zorg in ons land, stelt de RBCZ vast dat de positie van de vele tienduizenden cliënten die jaarlijks van complementaire zorg gebruikmaken – die er zijn, of de VtdK dat nu leuk vindt of niet – door uitsluiting niet wordt gediend.

De RBCZ acht het beter de wet Kwaliteit van toepassing te verklaren op álle beroepsbeoefenaren in de zorg en daarmee de positie van álle patiënten en cliënten te verbeteren. De RBCZ adviseert uw Kamer daarom voor de WKKGZ te stemmen.

Hoogachtend,

J. Beck – Kok
Algemeen directeur

Tags: