Duidelijkheid over gevolgen erkenning Qing-Bai

Rolf Eussen, hoofddocentvan de sectie medische basiskennis en Hans Frencken, coördinator van de Academie Qing-Bai leggen het allemaal uit. Hans Frencken zegt dat het toch nog een hele kluif was om voor de accreditatie in aanmerking te komen. Zijn collega vult aan: “Tja, het was nogal wat werk. Op zichzelf was er eigenlijk niet veel nieuws onder de zon. We hadden de opleiding al heel duidelijk beschreven met een helder leerplan met daaruit voortvloeiende leerdoelen, uitgangspunten voor toetsing etc. Maar het CPION wilde van alles het fijne weten. Tot in de kleinste details.” Hans voegt daaraan toe: “Maar wel nuttig om een keer goed de puntjes op de i te zetten.”


Hans Rencken                       Rolf Eussen

Op de vraag wat de accreditatie nu gaat betekenen voor studenten zegt de coördinator: “Studenten die vanaf nu afstuderen, voldoen aan de zogenaamde PLATO-norm en kunnen op basis daarvan geregistreerd worden bij de Stichting Hoger Onderwijs Nederland. Die registratie schijnt een eis te zijn die diverse ziektekostenverzekeraars stellen.”
 
Hans: “Het is niet aan ons eisen te stellen aan mensen in het werkveld. Daarover maken verzekeringen afspraken met beroepsverenigingen. Onze verantwoordelijkheid als opleiding is om inhoudelijk goede opleidingen te organiseren. Als een student met een diploma van ons de school verlaat, moet het werkveld kunnen rekenen op een bepaald niveau. Op een serieuze manier van toetsing, op een grondige interne controle. Allemaal zaken die wij proberen goed te borgen binnen onze organisatie.”
 
Aanpassingen
 
Veel aanpassingen zijn niet nodig geweest op de academie. Rolf legt uit: “We hielden altijd al een norm aan, waarvan wij inschatten dat afgestudeerden behoorlijk voor de dag zouden kunnen komen en de vergelijking met andere instellingen en opleidingen op hbo-niveau zouden kunnen doorstaan. We proberen binnen de tijd en mogelijkheden die we als opleiding hebben, er het maximale aan niveau uit te halen.”
 
“Studenten moeten in staat zijn om na de opleiding een medisch wetenschappelijk artikel te kunnen lezen. Dus ze hoeven het niet op wetenschappelijk niveau te kunnen becommentariëren, maar ze moeten begrijpen wat er staat, met als uiteindelijke doel dat ze zich in deze materie verder kunnen ontwikkelen”, aldus de filosofie van het tweetal.
 
Rolf voegt daaraan toe: “Een therapeut dus die zijn verantwoordelijkheid kent en die op basis van gefundeerde kennis van de westerse geneeskunde kan inschatten, waar zijn grenzen van therapeutisch handelen liggen en die in staat is om tijdig te signaleren, wanneer er een gevaar of risico dreigt voor de patiënt en weet wanneer deze om die reden doorverwezen moet worden naar het reguliere circuit.”
 
Beiden vinden het overigens niet onredelijk dat verzekeraars en beroepsorganisaties een bepaald actueel opleidingsniveau eisen. “Ik zou het persoonlijk voor een rijbewijs ook logisch vinden, dat je elke vijf jaar opnieuw examen zou moeten doen”, verduidelijkt Hans.
 
Het was zoals eerder gezegd niet nodig om aan de opleiding zelf veel aanpassingen te doen om de accreditatie rond te krijgen. Rolf: “Op twee vlakken hebben we dingen moeten toevoegen: in de eerste plaats drie trainingsdagen therapeutische vorming en een blok gezondheidsethiek en gezondheidsrecht.”
 
Haalbaar
 
Op de vraag of de opleiding nu ook voor studenten veel zwaarder wordt, zegt Rolf: “De opleiding is pittig, maar  haalbaar. Wel hebben we naar aanleiding van deze verzwaring alle studenten de mogelijkheid geboden om de opleiding, die aanvankelijk is één jaar gegeven werd, uit te smeren over twee studiejaren, zonder verhoging van de studiekosten. Dus twee jaar voor de prijs van één zeg maar.”
 
En studenten die al eerder zijn afgestudeerd? Kunnen die hier ook in mee?
 
Hans merkt daarover op: “Het is belangrijk dat we daar heel duidelijk over zijn! Wij zijn door het CPION goedgekeurd volgens de standaard, zoals we die dit jaar (2014) voor het eerst realiseren. Dat betekent dat studenten van eerdere jaren niet aan die standaard voldoen en veelal opnieuw examen zullen moeten doen.”
 
Ongetwijfeld zullen heel wat studenten dat niet leuk vinden. Volgens coördinator Hans Frencken gold binnen de school altijd al de regel dat een examen geldig blijft voor minimaal een jaar en als daartoe toestemming wordt verleend door de directie maximaal drie jaar. “Studenten die de afgelopen twee jaar zijn afgestudeerd, kunnen zich opnieuw inschrijven voor de opleiding, als zogenaamde extraneus. Ze doen mee aan de therapeutische vorming en doen de toets voor gezondheidsrecht en ethiek. Hun andere twee tentamens zijn nog geldig. Zij studeren dus opnieuw af in het najaar van 2014.”
 
En studenten waar van wie de examens niet meer geldig zijn?
 
Hans: “Die zullen opnieuw een volledig examen moeten doen, dus de twee schriftelijke toetsen, de therapeutische vorming en gezondheidsrecht en -ethiek. Het is niet aan ons om daarover mild te zijn. Wij staan voor een bepaald niveau en daar houden wij aan vast. Als bijvoorbeeld de beroepsverenigingen met de zorgverzekeraars afspraken maken over een soort generaal pardon voor alle ‘oud-therapeuten’, vinden wij dat prima, maar daar gaan wij niet over.”
 
Ten slotte geeft Rolf ook nog duidelijkheid over vrijstellingen. “Ons beleid is dat wij geen enkele vrijstelling verlenen. Met alle respect voor de studenten die er kei en keihard voor hebben gestudeerd, het gaat uiteindelijk om een parttime studie van alles bij elkaar 4 à 5 jaar. De MBK is een deel daarvan: 1 à 2 jaar. Als je daarop gaat minderen, dan neem je jezelf niet serieus, dan diskwalificeer je het diploma en dat is voor niemand goed. Dus wij begrijpen het rumoer en de protesten, maar zo doen wij het.”
 
Voor meer informatie klik hier.

Tags: studenten, hans, opleiding, rolf, niveau, examen