Hele complementaire zorg is in beweging

De koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) constateert dat de hele complementaire zorg op veel gebieden volop in beweging is. “Het betekent ook dat er nieuwe kansen en mogelijkheden liggen voor het complementaire zorgveld en de therapeut. ‘Denk en handel in mogelijkheden’ is de boodschap die we aan iedereen mee willen geven”, zegt Piet Offermans, die sinds kort actief is als nieuwe voorzitter bij RBCZ en samen met algemeen directeur Josephine Beck-Kok de kar trekt bij deze organisatie.

Piet Offermans is geen onbekende binnen de wereld van de complementaire zorg. De afgelopen dertig jaar heeft hij op velerlei gebieden binnen de reguliere en complementaire gezondheidszorg ervaring opgedaan in diverse rollen en/of functies. Het zwaartepunt van zijn (internationale) ervaring en werkzaamheden ligt op het gebied van strategieontwikkeling in kwaliteitstrajecten, verander- & implementatiemanagement en informatiemanagement in de breedste zin van het woord.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie, die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op hbo-niveau) certificeert en registreert. De organisatie behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Bij deze koepelorganisatie is een groot aantal beroepsorganisaties aangesloten en ruim zesduizend therapeuten. Zij staan allemaal opgenomen in het kwaliteitsregister en uiteraard in de zorggids. RBCZ regelt voor de aangesloten beroepsorganisaties en therapeuten ook het tuchtrecht via de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Tot 1 januari 2014 droeg de stichting de naam RBNG, waarbij de letters N en G stonden voor Natuurlijke Gezondheidszorg, maar onder meer vanwege de moderne ontwikkelingen in binnen- en buitenland, is de naam gewijzigde in RBCZ en werd de term Complementaire Zorg ingevoerd, omdat die veel meer de huidige lading dekt.

Josephine is de oprichtster van deze actieve koepelorganisatie RBCZ, die er naar streeft om de complementaire zorg nog beter onder de aandacht te brengen op plaatsen waar dat noodzakelijk is en de organisatie verder op de kaart te zetten en te professionaliseren.

Josephine zegt daarover: “Sommigen zeggen dat ze wel eens van RBCZ hebben gehoord. Ze vragen zich af of dat de organisatie is waar ze jaarlijks als therapeut een bijdrage aan betalen? Ja, en sommigen weten ook dat RBCZ het tuchtrecht binnen de complementaire zorg regelt en dat ze als therapeut vermeld worden in de zorggids. Maar de RBCZ kan veel meer betekenen voor de aangesloten therapeuten en hun patiënten.”

 

Voorname rol

In een tijd, waar veranderingen aan de orde van de dag zijn, vragen therapeuten volgens Piet Offermans om een duidelijk beeld in relatie tot hun beroepsomgeving. Ook de rol van de consument/patiënt is volgens hem veranderd. “De consument is een mens die zich als cliënt wil overgeven aan een behandeling bij een therapeut. Kernwaarden zoals integriteit, verantwoordelijkheid en veiligheid spelen voor de consument een voorname rol bij het kiezen van een therapeut.“

Josephine voegt daaraan toe: “De consument ziet in de wereld om zich heen dat er steeds meer de nadruk wordt gelegd op aantoonbare kwaliteit van producten en/of diensten. Hetzelfde gebeurt ook al in de complementaire zorg. De consument verwacht dat de therapeut zijn kwaliteit en deskundigheid op zijn vakgebied kan aantonen.”

Zij benadrukt dat de Stichting RBCZ het heel erg belangrijk vindt om de consument daarin de weg te kunnen blijven wijzen naar een gekwalificeerde therapeut.

Ontwikkeling kwaliteit

“Twintig jaar geleden werd er gesproken over alternatieve geneeswijze. Nu wordt hetzelfde veld aangeduid als complementaire zorg. Ligt het verschil alleen in de naamgeving? Nee, de verandering van de naam is ontstaan door de ontwikkeling van de kwaliteit van de individuele therapeut. Niet-reguliere therapieën worden steeds vaker als aanvulling of ondersteuning op de reguliere behandelingen gezien. Deze maatschappelijke ontwikkeling zorgt ervoor dat de therapeut wordt uitgedaagd om zich in zijn vakkennis te blijven verdiepen en die ook actueel te houden”, aldus Piet.

In zijn opvatting zal een verdere professionalisering, ook op het gebied van bedrijfsvoering, communicatie en samenwerking met het reguliere zorgveld de komende jaren een bijdrage leveren aan de maatschappelijke erkenning van de complementaire zorg.

“De RBCZ stimuleert en ondersteunt initiatieven op het gebied van de verbetering en borging van de kwaliteit en professionaliteit binnen de complementaire zorg”, vult Josephine aan.

Begrip

Volgens Piet hebben de zorgverzekeraars de afgelopen jaren veranderingen in de aanvullende zorgverzekeringspakketten doorgevoerd. “Vaak hadden die veranderingen betrekking op de hoogte van de vergoedingen van een behandeling, maar ook op de vereiste kwaliteitseisen voor een therapeut. De Plato-eindtermen, CPION geaccrediteerde opleidingen ten aanzien van MBK en PSBK zijn alom een begrip geworden bij menig therapeut in de complementaire zorg. De Stichting RBCZ is voortdurend in gesprek met de zorgverzekeraars (VGZ, Achmea, Menzis), beroepsorganisaties, opleidingsinstituten en andere belanghebbenden om helderheid en duidelijkheid te krijgen voor de werkzame therapeuten in het complementaire zorgveld.”

Verbetering dienstverlening

 

Volgens Josephine is het als kwaliteitsregister voor de beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg logisch, dat RBCZ zich ook periodiek onafhankelijk laat toetsen op haar kwaliteit en professionaliteit met betrekking tot haar dienstverlening. Op de achtergrond is de Stichting RBCZ overigens bezig met het behalen van het kwaliteitscertificaat ISO 9001.

Ze stipt verder aan dat RBCZ medio juni 2014 gebruik gaat maken van een nieuw informatiesysteem voor de beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg. “Dit informatiesysteem wordt voor de beroepsorganisaties gratis ter beschikking gesteld. Hierdoor kunnen de administratieve handelingen beter op elkaar worden afgestemd. Ook worden de administratieve handelingen tot een minimum beperkt.”

De aangesloten therapeuten krijgen volgens Piet straks ook de mogelijkheid om via de vernieuwde website hun persoonlijke en praktijkgegevens door te geven en actueel te houden. De secretariaten van een beroepsorganisatie krijgen de mogelijkheid om aanvullende informatie toe te voegen en/of nieuwe leden aan te melden.

Bescherming consument

 

Hij wijst ten slotte op het bestaan van het Steunpunt Klachten. Dit steunpunt is een initiatief van de stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en de Stichting Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

“Het steunpunt klachten is opgericht om te voldoen aan de behoefte van de consument aan ondersteuning bij het indienen van een klacht over een beroepsorganisatie, een beroepsbeoefenaar of een beroepsopleiding als het de emotionele en fysieke relatie tussen docent en leerling of de relatie van mens tot mens betreft. De praktijk heeft ons namelijk geleerd dat er te weinig mogelijkheden zijn om te klagen. Vast staat dat het Steunpunt Klachten door klagers ook gevonden wordt”, zegt Josephine.

Tags: