UPDATE 22 DECEMBER: NIET-CONTACTBEROEPEN IN DE COMPLEMENTAIRE ZORG MOGEN DOORWERKEN

Op dinsdagavond 22 december heeft de afdeling beleidszaken van het Ministerie van VWS na een week van intensief wederzijds contact aan RBCZ schriftelijk laten weten dat het voor niet-contactberoepen in de complementaire sector is toegestaan tijdens de huidige lockdown door te werken:

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg. Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

Voor de complementair zorgverleners die een contactberoep uitoefenen, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd tot (in ieder geval) 19 januari 2021. Hiervan uitgezonderd zijn die therapeuten, die onder één van de door de overheid met name genoemde zorgwetten zorg verlenen. Dit is voor de complementaire zorg overwegend niet het geval. Een overzicht van de uitgezonderde contactberoepen en de gememoreerde zorgwetten is de vinden op de volgende pagina van de Rijksoverheid: Overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

UPDATE 16 december:

RBCZ heeft een brief gestuurd naar de Minister van VWS en de vaste Kamercommissie VWS. Namens de aangesloten organisaties, therapeuten en hun cliënten is op de Minister een dringend beroep gedaan de complementaire zorg gedurende de periode 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 open te houden en de complementair zorgverlener toe te voegen aan het overzicht van toegestane (contact)beroepen. Tevens is de Minister gevraagd opheldering te verschaffen over de definitie van het begrip ‘contactberoep’, aangezien het gebruik van dit begrip na het afkondigen van de maatregelen binnen de sector veel vragen oproept.

Betreft: Verklaring n.a.v. toespraak Minister-President Rutte d.d. 14 december 2020

Sinds dinsdag 15 december 2020, 0:00 uur, is een reeks van nieuwe maatregelen ingegaan die tot doel hebben de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in ons land een halt toe te roepen.

Eén van de genomen maatregelen betreft het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, in ieder geval tot 19 januari 2021.

Hierop zijn uitzonderingen geformuleerd. Deze uitzonderingen zijn op de site van de Rijksoverheid gepubliceerd:

Overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Duidelijk is geworden dat zorg die niet uit hoofde van één van de in de opsomming genoemde wetten wordt geleverd, niet mag worden gecontinueerd. De complementaire zorg valt niet onder de uitzonderingen. Dit betekent, dat de zorg die onze beroepsgroep levert aan cliënten met ingang van 15 december dient te worden stilgelegd. Oók indien op anderhalve meter afstand kan worden gewerkt. Dit bericht heeft RBCZ aan alle aangesloten beroepsorganisaties doen uitgaan.

Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn zorgverleners die op grond van een BIG-registratie gerechtigd zijn hun werkzaamheden voort te zetten, en – mogelijk, maar niet geheel zeker – zorgverleners die functioneren binnen of onderdeel zijn van een (reguliere) zorgconstructie die valt onder de reikwijdte van één van de in de opsomming genoemde wetten.

Tevens heeft de Rijksoverheid aangegeven dat het uitoefenen van ‘niet-medische contactberoepen’ niet toegestaan is.

Onder deze beroepen worden, zo blijkt uit onderstaande publicatie, vooralsnog ook de ‘medewerkers in alternatieve geneeswijzen’ verstaan:

Corona en contactberoepen (zoals de kapper en masseur) | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Zorg op afstand

Wie in staat is om zorg te verlenen ‘op afstand’ (via een beveiligde beeldbelverbinding) kan ons inziens in overleg met zijn/haar cliënten naar deze vorm van zorgverlening uitwijken.

Wij adviseren u derhalve de berichtgeving van RBCZ alsmede uw eigen beroepsorganisatie nauwgezet te volgen, en doen een dringend beroep op het strikt naleven van de uitgevaardigde maatregelen.

Wie ten gevolge van de afgekondigde maatregelen aanspraak moet maken op financiële compensatie door de overheid, vindt hier meer informatie over het aanvragen van TOZO 3:

Hoe en waar vraag ik de Tozo aan? | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

RBCZ spant zich samen met collega’s in het veld in om voor onze sector zo spoedig mogelijk de status ‘uitzondering’ te verwerven. Nieuws over dit onderwerp en andere hieraan gerelateerde onderwerpen zal onder meer op deze pagina en via separate informatiebulletins worden gepubliceerd.

In de komende dagen en weken zal RBCZ met collega-organisaties in overleg zijn met overheid en andere instanties over de getroffen maatregelen.

Bestuur en directie RBCZ

Betreft: Publicatie in NRC

In de NRC van vrijdag 11 december is een kritisch artikel gepubliceerd over het op brede schaal onjuist informeren van therapeuten binnen de complementaire sector over de ernst van de COVID-pandemie. In dit artikel wordt melding gemaakt van het feit dat Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie, over dit onderwerp heeft gesproken op een door RBCZ georganiseerd webinar.

Pierre Capel heeft op de bewuste avond een inleiding gehouden over het onderwerp ‘het emotionele DNA’. Deze inleiding maakte onderdeel uit van een drieluik, waarin het thema ‘Gezond Samenwerken’ door drie verschillende wetenschappers is benaderd.

Aan het begin van zijn inleiding heeft Pierre Capel zijn persoonlijke visie gegeven op de COVID-19-crisis. Dit stond los van het onderwerp van die avond waarvoor Pierre Capel was uitgenodigd. RBCZ betreurt het feit dat ten gevolge hiervan onrust is ontstaan en een onjuist beeld van het beleid van RBCZ.

RBCZ heeft het beleid van de overheid inzake de COVID-pandemie als uitgangspunt voor haar eigen beleid. Dit betekent dat zij zich sinds het uitbreken van de pandemie houdt aan de maatregelen en voorschriften van de overheid en het RIVM, en handelt volgens de ‘Leidraad Infectiepreventie Covid-19’. Deze is in het voorjaar in samenwerking met andere brancheorganisaties in het complementaire zorgveld tot stand gekomen.

Bestuur en directie RBCZ

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Lees meer

Het coronavirus

De Coronacrisis treft ons allemaal. Ook als je niet ziek wordt, merk je de gevolgen. Het is een verwarrende tijd, die bij zowel therapeut als cliënt vele vragen oproept.

Op onze speciale Corona-pagina zal RBCZ zoveel mogelijk nuttige informatie delen voor wie tussentijds op zoek is naar de meest actuele stand van zaken met betrekking tot sectorspecifieke vragen en issues. In veel gevallen doen we dat in de vorm van links naar betrouwbare bronnen.

De pagina wordt dagelijks gescreend en zo nodig aangepast aan de actualiteit.

Lees meer

 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zie hier voor de meest gestelde vragen en antwoorden.