KNMG: geen samenhang in maatregelen VWS

Samenhangende ombuigingen zijn volgens het KNMG een voorwaarde om zowel de kwaliteit als de doelmatigheid op termijn te dienen. “Dat biedt deze begroting niet. De snelle bezuinigingen die worden ingeboekt, benadelen chronisch zieken, ondermijnen de preventie en duurzame inzetbaarheid, verminderen de toegankelijkheid van eerstelijns zorg en spelen echelons tegen elkaar uit.” De KNMG roept de minister op, beleid mèt het veld te ontwikkelen, en pleit ook voor een volksgezondheid-effectrapportage (VER), waarmee de effecten van beleidsmaatregelen in kaart worden gebracht.

Al geruime tijd waren veel maatregelen van VWS bekend: bezuinigingen op de GGZ, de huisartsenzorg, de preventie en gezondheidsbevordering, de chronisch zieken en de tolkendienst, de patiëntenorganisaties, het PGB en het verzekerde pakket.

Maar de KNMG ziet ook positieve zaken in het VWS-beleid. “Het akkoord tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en VWS over beheerste kostenontwikkeling, de invoering van prestatiebekostiging in de ziekenhuiszorg, het akkoord tussen VWS, OMS en NVZ over de bekostiging van medisch specialistische zorg en het streven om hooggespecialiseerde zorg te concentreren en zo de kwaliteit en doelmatigheid ervan te bevorderen. Ook de voorgenomen uitvoering van de AWBZ door de zorgverzekeraars is een goede eerste stap. De minister neemt echter maatregelen in de afzonderlijke sectoren (GGZ, tweede lijn, eerste lijn, patiëntenbudget) die niet samenhangen. Maatregelen in het ene echelon hebben grote, nadelige effecten voor andere echelons. Zo leidt de bezuiniging op de huisartsenzorg tot een groter beroep op de duurdere tweedelijns zorg, waar dan vervolgens geen capaciteit voor is. Met deze voorspelbare effecten lijkt zij geen rekening te houden”, staat er in het persbericht.

Mede daarom pleit de KNMG voor het ontwikkelen van beleid door VWS samen met het veld, o.a. door een in te stellen volksgezondheid-effectrapportage (VER). Hiermee maken de overheid en het veld volgens de KNMG op transparante wijze de gevolgen van beleid op korte en lange termijn zichtbaar.

Tags: knmg, zorg, beleid, maatregelen, veld, effecten, chronisch, preventie, minister, echelons