Koepel moet bindende factor zijn

De Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) is de beroepsvereniging voor therapeuten die op een integrale wijze werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Voorzitter Yvonne van de Panne benadrukt dat de VIT haar bestaansrecht vindt in haar visie op therapeutschap: integrale begeleiding en dus met oog voor de hele mens. “Vanuit deze identiteit zoekt ze verbinding in het reguliere en complementaire werkveld en is ook duidelijk met wie ze verbinding wil en kan aangaan en visa versa. Zo kan een vruchtbare samenwerking ontstaan. Hier liggen kansen voor de complementaire zorg. De kwaliteit van de verschillende vormen van hulpverlening zichtbaar en toegankelijk maken, waardoor de juiste zorg op de juiste plek wordt geleverd, zodat de druk kan afnemen op wachtlijsten en kosten worden gereduceerd”, zegt ze.
 
In dit licht is het volgens haar van belang dat de koepel een bindende factor blijft met zorgverzekeraars, opleidingen, en beroepsverenigingen en inspanningen blijft verrichten om in verbinding te komen met de politiek. “Daarnaast is het van belang om ons in te blijven spannen voor de ontwikkeling van onderzoeksmethoden om het effect van de complementaire hulpverlening meetbaar te maken. Dat is geen gemakkelijke klus en blijft een uitdaging.”
 
De integraal therapeut biedt psychotherapeutische begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. De VIT is in 1993 opgericht om hulpverleners te verenigen die een psychotherapeutische opleiding hadden voltooid aan een buitenlandse universiteit of een gelijkwaardige opleiding in Nederland. Omdat deze opleidingen niet door de Nederlandse overheid werden erkend, werden de leden van de VIT gezien als alternatieve beroepsbeoefenaren, terwijl zij in feite regulier goed gekwalificeerde psychotherapie boden.
 

Voorlopers

Yvonne van de Panne: “Begin 2000 kreeg de VIT op basis van kwaliteitsonderzoek, dat de Consumentenbond verrichtte in de complementaire zorg, twee opeenvolgende jaren een 9,4. Het onderzoek in 2005 leidde er ook toe dat de VIT door de Consumentenbond werd ingedeeld bij de voorlopers als het ging om de kwaliteit van verenigingen. Op basis van deze resultaten erkenden zorgverzekeraars de VIT als beroepsvereniging voor het aanvullend pakket waarin onder andere de complementaire of alternatieve hulp is opgenomen. Voor de VIT een erkenning van de leden en van de beroepsvereniging.”
 
De ontwikkelingen gingen door. Het kwaliteitsinstituut van de Consumentenbond is intussen opgeheven. Ze vertelt verder: “De economische crisis, ingezet in 2010, heeft het zorgstelsel onder druk gezet. Alles is erop gericht de uitgaven binnen de perken te houden. Hervormingen in het financieringsstelsel zijn doorgevoerd. Dit gaat gepaard met een cultuuromslag in de rol die de overheid kiest in het bieden van zorg en het vergoeden hiervan. De VIT stemt met behoud van haar identiteit af op deze ontwikkelingen.”
 
Sinds 2006 is VIT lid van de koepel Nederlandse Associatie voor Psychotherapie en sinds 2011 eveneens van de koepel Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg RBNG)
 

Belangrijk

VIT juicht de ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van opleidingseisen toe. “Daarbij vinden we het belangrijk dat inzichtelijk wordt voor therapeuten welke eisen er precies worden gesteld en hoe zij aan deze eisen kunnen voldoen. De VIT vindt ook dat opleiding niet alles zegt over de kwaliteiten van een therapeut. Dit is een van de redenen waarom de VIT een toelatingsgesprek heeft met therapeuten die lid willen worden. Daarnaast hebben wij interne kwaliteitsmeters als visitatie en herregistratie om deze kwaliteit te blijven bewaken”, aldus de voorzitter.
Over de keuze die is gemaakt om CPION als enige instituut aan te wijzen dat mag accrediteren zegt ze: “Dit vertraagt mogelijk het proces om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in welke opleidingen voldoen aan de gestelde eisen van Plato. Wij hopen dan ook dat wellicht in de toekomst er meerdere mogelijkheden ontstaan om te accrediteren.”
 
Ook op het gebied van visitatie heeft de VIT een duidelijk standpunt. “Visitatie vinden wij een belangrijk instrument. Niet alleen om de kwaliteit van onze leden te borgen maar ook om de verbinding te zoeken met de leden binnen onze vereniging en elkaar te inspireren.
Wij vinden het ook belangrijk om de onafhankelijkheid van visitatie te bewaken. Om een extern bureau in te huren is momenteel een dure aangelegenheid. Nadenken over een mogelijkheid die op een betaalbare manier een onafhankelijke visitatie kan verzorgen zou een oplossing kunnen zijn”, zegt Yvonne van de Panne.
 
Ten slotte geeft ze aan waarom de VIT is aangesloten bij RBNG/TBNG. “We willen verbinding zoeken met andere gelijkgestemde partijen om met elkaar de complementaire zorg op de kaart te zetten, zodat de hulpverlening meer toegankelijk wordt. Daarnaast willen wij ook het tuchtrecht van onze leden borgen.”
 

Tags: complementaire, visitatie, zorg, verbinding, leden, therapeuten, kwaliteit, belangrijk, hulpverlening