‘Alternatieve zorg ondergeschoven kindje'

Terwijl de kosten in de totale gezondheidszorg de pan uitrijzen en de problemen, die daarvan het gevolg zijn, alleen maar groter worden, besteedt de politiek in de programma’s nauwelijks of geen aandacht aan het belang en nut van de natuurlijke gezondheidssector, laat staan aan de mogelijkheden die er liggen om de kosten in de gezondheidszorg te beteugelen door meer aandacht voor alternatieve zorg.

Het kost veel moeite om in de rijstebrij van programma’s aandacht te vinden voor natuurlijke gezondheidszorg. Uiteraard besteden alle partijen wel uitvoerig aandacht aan de gezondheidszorg in het algemeen. Het lijkt zelfs een van de speerpunten te worden in de discussies, die in de aanloop van de verkiezingen gaan volgen, maar dan gaat het toch vooral over onderwerpen als onder meer eigen risico, basisverzekering en wat daar allemaal in hoort en de organisatie van het zorgstelsel.

In de diverse programma’s zijn wel standpunten terug te vinden die ook kiezers binnen de natuurlijke gezondheidssector zullen aanspreken, maar het gaat dan toch vooral over zaken die de totale gezondheidswereld treffen.

Verder zoeken naar standpunten van politieke partijen over alternatieve zorg levert overigens wel extra informatie op die niet direct in de verkiezingsprogramma’s zijn terug te vinden, maar dat is lang niet bij alle partijen het geval.

De PvdA wil de hele zorg op een andere manier gaan inrichten. “Wij introduceren de basiszorg, waarin niet de zorgverzekeraars en de markt, maar burgers, overheid, zorgverleners en zorgaanbieders samen beslissen over het aanbod van zorg. De overheid ziet hierop toe. Ook maken wij de principiële keuze voor het eerlijk verdelen van de kosten van de zorg; zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee”, staat er in het programma van de sociaaldemocraten en verder: “De inzet van het persoonsgebonden budget (pgb) blijft als mogelijkheid behouden. Dit stelt mensen in staat om zelf, veelal in hun directe omgeving, de zorg te kiezen die zij willen.”

Het CDA heeft de term ‘alternatieve zorg’ ook niet in het programma staan, maar zoeken naar standpunten op dit terrein maakt duidelijk dat de christendemocraten wel vinden dat alternatieve geneeswijzen een prima aanvulling vormen op de reguliere geneeskunde. Op de website van de partij staat daarover de volgende passage: “De medische wetenschap heeft de afgelopen honderd jaar enorme vooruitgang geboekt. Onze kwaliteit van leven is daardoor enorm verbeterd. Toch zijn er ook nog een heleboel zaken waar ook de medische wetenschap geen antwoord op heeft. Bepaalde behandelingen en medicijnen slaan bijvoorbeeld niet bij iedereen aan. Soms kunnen alternatieve geneeswijzen dan uitkomst bieden. Het is prima als iemand een alternatieve genezer wil bezoeken, en daar ook baat bij heeft. Bij ernstige ziektes is het wel van belang dat de eigen huisarts hiervan op de hoogte is. Dat is nodig omdat twee verschillende behandelmethoden elkaar negatief kunnen beïnvloeden.”

De liberalen willen voorkomen dat mensen zorg krijgen die zij niet nodig hebben om verspilling aan te pakken. “Daarbij moeten we veel meer luisteren naar mensen die het werk doen in de zorg”, aldus de VVD die de natuurlijke sector op dit punt niet met naam noemt. De VVD pleit nadrukkelijk voor zelfredzaamheid van patiënten zo lang dat mogelijk is. “Het is belangrijk dat de patiënt kan kiezen uit verschillende zorgaanbieders”, staat er in het programma. En verder: “Patiënten moeten erop kunnen vertrouwen dat ze de best mogelijke, veilige zorg krijgen. De inspectie bewaakt de kwaliteit en veiligheid van de zorg en moet dit beter kunnen doen.”

De VVD voelt er overigens niets voor om de alternatieve zorg vrijstelling van BTW te bieden. In het programma staat daarover: “Behandelmethoden waarvoor geen wetenschappelijk bewijs is dat zij werken, krijgen geen btw-vrijstelling.”

GroenLinks is daarvan wel een voorstander. De partij merkt daarover op: “Kwalitatief hoogwaardige alternatieve zorg, die voldoet aan eisen op het terrein van effectiviteit, opleiding, kwaliteitsbeleid en klachtenregeling, moet vrijgesteld blijven van btw-heffing. Nederland maakt zich in EU-verband sterk voor het toepassen van een nul procent btw-tarief voor gezond eten, zoals verse biologische groenten en fruit.”

Een duidelijk standpunt over de natuurlijke gezondheidszorg is wel terug te vinden bij de SP. De partij van Roemer pleit er voor dat therapieën waarvan werking en nut bewezen zijn, worden vergoed. Verder merkt de SP op: “De toets moet zijn: is het nut en effect van een geneeswijze, een therapie, een behandeling wetenschappelijk aangetoond? Hiermee wordt niet gezegd dat andere, alternatieve behandel- en of geneeswijzen niet werkzaam kunnen zijn, maar het is aan het veld om dit aan te tonen.”
Volgens de SP kunnen positieve ervaringen met de alternatieve geneeswijze ook voortkomen uit het feit dat alternatieve genezers meer tijd en aandacht hebben voor een patiënt en mogelijk ook meer oog voor de sociale omgeving van de patiënt. “Daar kan de reguliere zorg van leren”, aldus de conclusie.
De partij merkt verder op dat de kwaliteit van alternatieve geneeswijzen door de Inspectie voor de volksgezondheid bewaakt moet worden. “We mogen van de overheid verwachten dat zij er op toeziet dat diegenen in de gezondheidszorg die een diagnose stellen, therapieën geven en behandelen betrouwbaar en deskundig zijn. “

ChristenUnie en D66 pleiten voor meer eigen regie en inbreng van patiënten en keuzevrijheid in het bepalen van de zorg die ze nodig hebben. Ook deze partijen besteden geen extra aandacht aan de alternatieve sector. Een ook bij de PVV is er geen letter over terug te vinden.


 


 


 


Tags: zorg, alternatieve, programma, gezondheidszorg, partijen