Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Er is een meldplicht op komst voor nieuwe zorgaanbieders. Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe maatregel is intussen ook aangekondigd op de website van de rijksoverheid. Het ministerie wil een scherper toezicht op nieuwe toetreders. Uit de evaluatie van een pilot, die heeft plaats gevonden, wordt volgens de bewindsvrouw duidelijk dat een betrouwbare landelijke registratie nodig is om het toezicht op nieuwe zorgaanbieders te verbeteren.

“Ook moeten er voorwaarden worden gesteld aan nieuwe zorgaanbieders, voordat zij starten met zorgverlening. Nu geldt alleen een registratieplicht voor bepaalde zorgaanbieders. Daarnaast is het vaak onduidelijk wanneer de zorgaanbieder daadwerkelijk de eerste zorg verleent. De meldplicht moet hier een einde aan maken”, zo staat er op www.rijksoverheid.nl

Verder wordt duidelijk dat, voordat zorgaanbieders in de toekomst zorg gaan verlenen, zij verplicht worden melding te doen van de exacte startdatum. Ook wordt getoetst op voorwaarden voor kwaliteit, de administratieve organisatie, correcte inschrijving in het handelsregister en mogelijk bestaande beroeps- en bestuursverboden. Welke toetsing exact plaatsvindt en hoe zwaar die is, hangt af van de soort zorgaanbieder. “Vanzelfsprekend zullen zzp’ers op andere punten beoordeeld worden, dan tandartspraktijken of ziekenhuizen.”

Volgens het ministerie wordt het met de invoering van de meldplicht voor malafide aanbieders moeilijker om actief te worden in de zorg. “Het is echter geen garantie dat alle geregistreerde aanbieders aan alle eisen blijven voldoen. Het toezicht van de IGZ na de start blijft daarom van onverminderd belang om goede kwaliteit van zorg voor alle patiënten in Nederland te blijven garanderen”, aldus de website.

Tags: