'Opleidingen moeten voldoen aan strenge criteria'

Paul-Esveld-thumb

Directeur Paul Esveld van toetsingsinstituut CPION:

Het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) bestaat al dertig jaar. Het werd opgericht door de HBO-raad en enkele hogescholen in het land met als doel een kwalitatieve selectie van opleidingen te maken door die op inhoud en niveau te beoordelen. Alleen opleidingen die voldoen aan strenge criteria, ontvangen het kwaliteitspredicaat ‘Registeropleiding’. Het CPION is ook aangewezen om de kwaliteit van opleidingen in de complementaire sector te beoordelen. Intussen hebben verschillende opleidingen te horen gekregen dat ze voldoen aan de gestelde criteria, inclusief de PLATO-eindtermen.

Directeur Paul Esveld van CPION wijst er op dat het aanbod van postinitiële opleidingen enorm is. “Jaarlijks worden er vele duizenden verzorgd, die door een veelvoud aan deelnemers worden gevolgd. Vaak is de kwaliteit van deze opleidingen niet gegarandeerd. Daarom is het terecht dat opleidingen aan strenge criteria moeten voldoen. Alleen zij ontvangen het kwaliteitspredicaat, dat natuurlijk ook heel waardevol is voor deelnemers. Per slot van rekening doen deelnemers een forse investering in tijd en geld en dan moeten zij kunnen rekenen op een goede opleiding die kwalificerend is voor de arbeidsmarkt”, aldus de directeur.

 

Toetsingscommissie

De beoordeling geschiedt door een Toetsingscommissie. In het geval van de zorgsector is dat de Toetsingscommissie Zorg & Welzijn. Deze commissie beoordeelt aan de hand van vooraf bekende criteria de opleiding op haar kwaliteiten. Paul Esveld: “Als aan alle eisen is voldaan en de opleidingen MBK en/of PSBK op hbo-niveau wordt verzorgd, volgt het kwaliteitspredicaat HO-Registeropleiding. Dit zegt dat de opleiding qua inhoud en niveau op hbo-niveau is overigens zonder een hbo-opleiding te zijn, want die toekenning is exclusief voorbehouden aan de NVAO. “

Deelnemers ontvangen na afronding van de SHO-Registeropleiding een diploma en worden tevens opgenomen in het Abituriëntenregister. Dit is het register met deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben afgerond. 

De aanwijzing van CPION als toetsingscommissie voor opleidingen in de complementaire sector betekende voor CPION een uitbreiding van werkzaamheden in een domein waar het instituut al actief was. “Nieuw was alleen de toevoeging van de PLATO-eindtermen waar expliciet rekening mee wordt gehouden”, zegt de directeur.

 

Liefde

Over de ervaringen van CPION binnen de complementaire sector merkt hij op: “Wij zien dat veel opleiders met bijzonder veel liefde voor het vak, voor de inhoud van complementaire zorg, opleidingen aanbieden. Voor een aantal aanbieders is het echter lastig om die liefde te expliciteren in onderwijskundig jargon. Kortom, het op een gestructureerde wijze verantwoorden van hoe een opleiding is opgebouwd, waarom welke stof wordt aangeboden, hoe en op welke wijze de voortgang bij de deelnemers wordt bewaakt en bevorderd en vooral hoe en tegen welke normen uiteindelijk wordt beoordeeld of de deelnemer de stof voldoende beheerst. Dat vergt de nodige inspanning. Overigens krijgen wij heel vaak terug dat opleidingen de exercitie uiteindelijk enorm leerzaam hebben gevonden en dat het hen heeft geholpen nog eens kritisch naar de eigen opleiding te kijken.”

Paul Esveld heeft intussen wel een beeld van de zaken die binnen de complementaire sector spelen. Hij noemt de stichtingen RBCZ en TCZ krachtige partijen, die goede gesprekspartners zijn voor de zorgverzekeraars.

 

Eenheid

En over wat er moet gebeuren om de complementaire sector de plek te geven die het verdient, zegt hij: “Allereerst zorgen voor meer eenheid. Het veld is erg verdeeld. Met tal van afwijkende visies en belangen. Daarnaast zorgen voor verbinding met de reguliere gezondheidszorg, opdat de complementaire gezondheidszorg niet op een eiland opereert. En op termijn zorgen voor officiële NVAO-accreditatie, want de complementaire zorg zoekt toch vooral overheidserkenning en dan is de NVAO feitelijk toch de enige weg daarheen.”

CPION heeft een zusterorganisatie onder de naam Certiked VBI. Deze partij verzorgt visitaties ten behoeve van NVAO-accreditatie. De expertise in dat domein zou CPION kunnen inzetten bij opleidingen die op termijn die NVAO-accreditatie ambiëren. De NVAO is de onderwijsinspectie voor het hoger onderwijs. Door de NVAO geaccrediteerde opleidingen zijn de officiële bachelor- en master-opleidingen.

Meer informatie over CPION is terug te vinden op: www.cpion.nl

Tags: