Overlegstructuur

Bestuursoverleg
Het bestuur overlegt vier keer per jaar en is verantwoordelijk voor:
De invulling van de organisatie en is in- en extern duidelijk over de taken, bevoegdheden en werkwijze.
Het financieel beleid en risicobeheer door het formuleren van sluitende interne procedures en externe controle.
He naleving van alle relevante wet- en regelgeving.
Het opstellen en vaststellen van belangrijke beslissingen en strategische documenten.
De goede omgang met beroepsorganisaties en belangrijke externe stakeholders.
De aanstelling en beoordeling van de directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse zaken, de aansturing van het kantoor en de uitvoering van het vastgestelde beleid. Hij, of zij doet dit nadrukkelijk in samenwerking met de coördinatoren en het dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, penninmeester en secretaris.

Sectoroverleggen
Binnen RBCZ zijn drie sectoren actief: de psychosociale sector en de multi-disciplinaire sector en de uni-disciplinaire sector.

De sectoren bestaan uit afgevaardigden van de aangesloten beroepsorganisaties. Deze komen vijf keer per jaar bijeen. In overleg met RBCZ worden coördinatoren aangewezen, die als voorzitter fungeren binnen deze adviescommissies.
De sectoroverleggen geven advies over voorgenomen beleid en voorgenomen besluiten m.b.t. de kwaliteitszorg  en kwalitatieve criteria met betrekking tot de therapeut en het register. Zij proberen tot een eensluidend besluit te komen met andere sectoren.

Het DB-coördinatorenoverleg
De coördinatoren, directeur, voorzitter en secretaris nemen tijdens het DB-coördinatorenoverleg besluiten binnen het mandaat van het bestuur. Dit overleg weegt de argumenten uit de sectoren mee in de besluitvorming, maar neemt ook los van de sectoroverleggen besluiten over de uitvoering van het beleid, de kwaliteitszorg en kwalitatieve criteria met betrekking tot de therapeut en het register.

Zorgverzekeraars
Het bestuur van de Stichting RBCZ heeft regelmatig overleg met alle zorgverzekeraars en treedt bovendien in overleg met de verzekeraars als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.