De toelatingseisen zijn als volgt geformuleerd:

De beroepsorganisatie waarmee RBCZ een overeenkomst aangaat en waarvan de beroepsbeoefenaren op hbo-niveau aangemeld kunnen worden voor het register, dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Heeft minimaal een bestand van 50 aangesloten therapeuten.
 • De beroepsorganisatie dient ingeschreven te staan in het AGB register. Dat is een voorwaarde om een AGB code voor zorgverleners aan te vragen. Om in het AGB register opgenomen te kunnen worden binnen de groep 90, dient de zorgverlener aan te tonen, dat hij/zij lid is van een door de zorgverzekeraar(s) erkende beroepsorganisatie of ingeschreven staat in een door de zorgverzekeraar(s) erkend (kwaliteit)register. Deze aanvraag kan gedaan worden middels een RFC-formulier van Vektis.
 • Is in het bezit van een klachtenregeling, die voldoet aan de WKKGZ.
 • De klachtenregeling is zichtbaar op de website van de betrokken vereniging;
 • Ziet toe dat de beroepsbeoefenaar is aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende Geschillencommissie en beschikt over een klachtenfunctionaris, conform de WKKGZ.
 • Is in het bezit van een procedure voor de toelating van nieuwe beroepsbeoefenaren, die vermeld staat op de website van de vereniging;
 • Heeft een toelatingscommissie voor nieuwe beroepsbeoefenaren;
 • Heeft de mogelijkheid om het lidmaatschap te beëindigen door opzegging of ontzetting conform BW2 titel 35 lid I t/m IV;
 • Hanteert als uitgangspunt voor toetreding van nieuwe leden dat zij minimaal een gespecialiseerde beroepsopleiding hebben gevolgd op HBO niveau, alsmede in het bezit zijn van een erkend diploma medische basiskennis of psychosociale basiskennis, conform de door VGZ opgestelde richtlijnen.
 • Beschikt over een protocol voor bij- en nascholing, conform de minimale afspraken binnen de RBCZ.
 • Visiteert de bij haar aangesloten beroepsbeoefenaren volgens een door RBCZ vastgesteld protocol en draagt er zorg voor dat één van de visitatoren een visitatietraining heeft gevolgd, erkend door RBCZ.
 • Ziet er op toe, dat de aangesloten beroepsbeoefenaren beschikken over een website, die transparant is over de soorten behandelingen, prijzen en vergoedingen van de zorgverzekeraars.

Opmerking:

Een aansluiting bij RBCZ biedt geen garantie voor vergoeding van VGZ. Dit is geheel afhankelijk van de beoordeling van VGZ en de onderhavige stukken van de beroepsorganisatie. Deze kunnen als positief worden beoordeeld, waardoor de nieuwe beroepsvereniging  wordt erkend. Bij een negatieve beoordeling wordt de nieuwe beroepsorganisatie niet geaccepteerd door VGZ en komt derhalve deze ook niet voor vergoeding in aanmerking. Dit betekent niet dat de nieuwe beroepsvereniging  uitgeslotenwordt door RBCZ.