Zorg Natuurlijk Bewijzen

Sinds het najaar van 2012 laten therapeuten onderzoek doen maar de effectiviteit van hun behandelmethoden. Dit onderzoek “Zorg Natuurlijk Bewijzen” wordt uitgevoerd door Onderzoeksbureau Soffos, een onafhankelijk bureau dat is gespecialiseerd in dit type effectmeting. Het onderzoek wil vanuit cliëntperspectief aantonen wat het effect van een therapie is op de kwaliteit van leven van de cliënt. Daarvoor wordt op 3 meetmomenten een gevalideerde vragenlijst aan de cliënt voorgelegd. Als er voldoende gegevens zijn verzameld kunnen er met behulp van statistische analyses betrouwbare uitspraken worden gedaan.

Het is eigenlijk vanzelfsprekend dat een sector die zichzelf serieus neemt niet alleen eisen stelt aan kwaliteit, opleiding en tuchtrecht, maar ook transparant is over de effecten die met de therapieën worden behaald. Die moeten dan wel onafhankelijk van de beroepsbeoefenaar en objectief worden gemeten. In dat opzicht verschilt de complementaire zorg niet van de reguliere.

Er is een duidelijke ontwikkeling gaande om reguliere en complementaire zorg te bundelen in zogenaamde Integrative Medicine. De verdere professionalisering van het complementaire veld is een randvoorwaarde om Integrative Medicine in Nederland te laten slagen en daar hebben niet alleen cliënten, maar ook therapeuten belang bij.

Krijgt de individuele therapeut nog wat terug voor haar/zijn deelname?
Ja, veel. Meedoen levert haar/hem objectief inzicht op in wat zij/hij bereikt, waar de sterke punten liggen en waar ruimte is voor verbetering. In een viermaandelijks verslag wordt als het ware een spiegel voorgehouden. Die verslagen zijn goed bruikbaar bij intervisiebijeenkomsten, maar kunnen ook worden ingezet om nieuwe cliënten voor te lichten over behaalde resultaten of om contacten te leggen met regulier werkenden. Deelnemers ontvangen jaarlijks een certificaat als zij voldoende  cliënten hebben aangemeld.  

Meer informatie?
Ga naar www.soffos.eu/natuurlijk en doe mee.


Tags: complementaire, onderzoek, cliënten, zorg, therapeuten, kwaliteit, therapie, cliënt