Zorgverzekeraars bieden therapeuten in het werkveld de mogelijkheid om via een examen het MBK- en PsBK-diploma te halen en op deze manier aan de nieuwe eisen te voldoen.

De zorgverzekeraars hebben gehoor gegeven aan de wens vanuit de branche om therapeuten die reeds werkzaam zijn in het werkveld en in het verleden reeds een relevante opleiding gevolgd hebben, de mogelijkheid te geven om zonder aanvullende opleiding het verplichte MBK- of PsBK-diploma te halen.

Hiertoe is door de zorgverzekeraars de opdracht gegeven een onafhankelijk Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg (CECZ) op te zetten. Therapeuten die in de complementaire zorg werkzaam zijn en een opleiding (of onderdeel van een opleiding) medische of psychosociale basiskennis met succes hebben gevolgd, kunnen zonder aanvullende opleiding examen doen voor het MBK- en PsBK-diploma. Hierbij is de enige voorwaarde dat de therapeut de opleiding in of na het jaar 2005 gevolgd heeft.

Het nieuw op te richten onafhankelijke exameninstituut zal werken met een examencommissie, die is samengesteld uit diverse betrokken partijen, zoals PLATO en een afvaardiging vanuit de koepels en beroepsverenigingen. Deze examencommissie stelt de examenonderdelen vast op basis van de PLATO-eindtermen. Hierbij zal er naar worden gestreefd om zoveel mogelijk te werken met digitale examinering, waardoor examens dagelijks op diverse locaties in Nederland kunnen worden afgenomen.

Het Centraal Exameninstituut voor de Complementaire Zorg streeft ernaar dat vanaf 15 maart 2015 de eerste examens kunnen worden afgenomen. Vanaf 1 november a.s. zal CECZ u op de hoogte houden van de ontwikkelingen via de website van de exameninstantie: www.centraalexamineren.nl.

Uitsluitend op basis van een behaald examenonderdeel en bijbehorend certificaat van CECZ kunnen opleiders vrijstelling verlenen voor onderdelen van de geaccrediteerde opleidingen. Hiermee houden de zorgverzekeraars vast aan de eis dat de CPION- en SNRO-geaccrediteerde opleiders zelf geen vrijstellingen kunnen verlenen of EVC-procedures mogen inzetten om opleidingen te verkorten.

De zorgverzekeraars adviseren therapeuten die in aanmerking komen voor de centrale examinering om voor 1 januari 2016 het examen af te leggen, zodat voldoende tijd overblijft om een eventueel resterend opleidingstraject voor 1 januari 2017 af te ronden. Hoewel geen vereiste, adviseren de zorgverzekeraars de door CPION- en SNRO-geaccrediteerde opleidingen om voor de examinering van hun studenten gebruik te maken van CECZ, om zo het eindniveau van de studenten te borgen.

De zorgverzekeraars hebben Hogeschool NTI de opdracht gegeven om dit centraal exameninstituut op te zetten en zorg te dragen voor de kwaliteit en het logistieke proces van examinering. Hogeschool NTI heeft als grootste private hogeschool in Zorg en Welzijn ruime ervaring met het voor grote aantallen deelnemers examineren op erkend HBO-niveau en staat hierbij ook onder toezicht van de Inspectie en de NVAO. Tevens is Hogeschool NTI geaccrediteerd door CPION voor de MBK-en PsBK-opleidingen.

Met dit besluit is door de zorgverzekeraars duidelijkheid geboden over de mogelijkheden om de verplichte MBK- of PsBK-diploma’s te halen.

Mede namens de zorgverzekeraars Achmea, a.s.r., Coöperatie VGZ, CZ, Menzis en
ONVZ Zorgverzekeraar

 

Centraal Exameninstituut Complementaire Zorg (CECZ) i.o. en Hogeschool NTI

Tags: